Οδηγίες για την εξ' αποστάσεως εξέταση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ στις 29.06.20