Έρευνα του εργαστηρίου

Νευροφυσιολογία

Μελέτη της ανάπτυξης των νευρομυϊκών συστημάτων και των λειτουργικών αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής ανάπτυξης καθώς και μετά από τραυματισμό. «Η φυσιολογική ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι αποτελείται από γεγονότα στα οποία ο συγχρονισμός έχει εξέχουσα σημασία, αυτό πολύ συχνά παραγνωρίζεται, με αποτέλεσμα η στατική οπτική του συστήματος να οδηγεί σε λανθασμένες προτάσεις» G. Vrbova.

 

Ειδικά θέματα
1. Αναδιοργάνωση των κινητικών μονάδων σε επανανευρωμένους μύες. Locomotor behaviour (Refs [1])

2. Επίδραση διαφόρων αναστολέων των NMDA υποδοχέων ( Mg, PNQX, DAP-5) σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά στάδια πειραματοζώων μετά από βλάβη του περιφερικού νεύρου και μελέτη των μεταβολών των κινητικών μονάδων και παραμέτρων που εκφράζουν τις ιδιότητες της μυϊκής συστολής.(Refs [2])

3. Επίδραση αναστολέων των NMDA υποδοχέων στη μορφολογία των κινητικών νευρώνων του νωτιαίου μυελού.(Refs [3])

4. Επίδραση της εγκάρσιας διατομής του νωτιαίου μυελού στον κατώτερο κινητικό νευρώνα. Ο φυσιολογικός ρόλος των δομών στο ΚΝΣ γίνεται συχνά αντιληπτός μέσω των ελλειμμάτων που προκαλούνται μετά από βλάβη. Τέτοια μοντέλα βλάβης χρησιμοποιούνται συχνά προκειμένου να κατανοηθούν οι προσαρμοστικοί μηχανισμοί του νευρικού συστήματος ή να αξιολογηθεί η επίδραση θεραπευτικών παρεμβάσεων. (Refs [4])

5. Τοπογραφία του περιφερικού πεδίου των κινητικών μονάδων μετά από πεταλεκτομή και λειτουργική διέγερση των νωτιαίων ριζών και νευρώνων. (Refs [5])

Μορφομετρία και μορφομετρική ανάλυση δεδομένων

1. Χαρτογράφηση των ιστοχημικών χαρακτηριστικών επανανευρωμένων μυών με τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων ανάλυσης εικόνων και fractal (εν εξελίξει διδακτορική διατριβή) (Refs [6])

2. Μορφομετρία μυϊκών ινών ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (Refs [7])

3. Μορφομετρία μυϊκών ινών ασθενών με αγγειοπάθειες (Refs [8])

Εφαρμοσμένη φυσιολογία-Μυϊκός ιστός

1. Ο ρόλος των ορμονών, βιταμινών κλπ στη προστασία του σκελετικού μυός από κακώσεις κατά την έκκεντρη μυϊκή συστολή (Refs [9])

Αίμα

1. Επίδραση των NMDA αναστολέων στην αιμοποίηση (εν εξελίξει διδακτορική διατριβή) (Refs [10])

Μοριακή Φυσιολογία

1. Η πρωτεόλυση ως κεντρική λειτουργία στη γήρανση και νευροεκφύλιση Κύριο χαρακτηριστικό της νευροεκφύλισης και της γήρανσης είναι εναλλαγή μεταξύ επιβίωσης και θανάτου των λειτουργικών νευρώνων. Το ενδιαφέρον μας είναι να ερευνήσουμε το ρόλο της πρωτεόλυσης στο θάνατο ή την επιβίωση νευρικών κυττάρων. Για αυτόν τον σκοπό μιμούμαστε παθολογικές καταστάσεις (υποξία-διεγερσιμοτοξικότητα) σε κυτταροκαλλιέργειες PC-12 κυττάρων επίμυ που οδηγούν σε νευροεκφύλιση και κυτταρικό θάνατο. Ο ρόλος της πρωτεόλυσης μελετάται με τη βοήθεια της παρεμπόδισης της δράσης των διαφορετικών κατηγοριών πρωτεασών, (caspases, cathepsins και calpains). (Refs [11α-η]).

2. Κυτταρική Σηματοδότηση Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εργαστήριο έχει η διερεύνηση των σηματοδοτικών μονοπατιών που συμμετέχουν στην εξέλιξη των παραπάνω καταστάσεων δηλαδή της υποξίας και της διεγερσιμοτοξικότητας. Η μελέτη αυτή γίνεται σε PC12 κύτταρα επίμυ με πρωτεομική προσέγγιση. Μέχρι τώρα φαίνεται να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο οι πρωτεΐνες θερμικού shock.

3. Μελέτη της συμμετοχής της οξείας φάσης της φλεγμονής. Κατά την οξεία φάση της φλεγμονής παράγονται διάφορες πρωτεΐνες που λειτουργούν ως μεσολαβητές του φαινομένου και διεκπεραιώνουν τη διαδικασία της φλεγμονής μέχρι να αρθεί ο εκλυτικός παράγοντας και να εγκατασταθεί η φυσιολογική κατάσταση. Μας ενδιαφέρει ο πόλος της α2 Μακροσφαιρίνης και μελετάται η λειτουργική συμμετοχή του μορίου στις καταστάσεις υποξίας και διεγερσιμοτοξικότητας που έχουμε αναπτύξει σε κύτταρα PC12 σε επίμυ στο εργαστήριό μας.

Φλεγμονή

(Refs [12])

Stress

(Refs [13])

Βλαστικά Κύτταρα

Κυτταροκαλλιέργειες πρωτογενών και μόνιμων κυτταρικών σειρών, παροδική επιμόλυνση κυττάρων και προετοιμασία κυτταρικών εκχυλισμάτων, ανάλυση κατά Western, ανοσοϊστοχημεία, Ιn situ Φθορίζων Υβριδισμός (FISH) (Refs [14]) .

Ενδεικτική βιβλιογραφία δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Φυσιολογίας, σχετική με τα παραπάνω ερευνητικά θέματα

[1]
Physiological properties and pattern of innervation of regenerated muscles in the rat. Maria Albani and Gerta Vrbova, Neuroscience Vol 15, 2:489-498, 1985

Reorganization of motor units in reinnervated muscles of the rat Albani M, Lowrie B M, Vrbova G.Journal of the Neurological Sciences, 1988, 88: 195-206

Οntogenic development of the locomotor response to L-Dopa in the rat. N. Grigoriadis, C. Simeonidou, S. Paraschos, M. Albani, O. Guiba-Tziambiri, Pediatric Neurology, vol 14, p 41-45, 1996.

 

[2] Neuroprotective action of Mg2+ after axotomy in neonatal rats. N. Gougoulias, D. Kouvelas and M. Albani Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, 16: 68-70, 2002.

Magnesium administration provokes motor unit survival after sciatic nerve crush in neonatal rats N. Gougoulias, A Hatzisotiriou, D Kapoukranidou and M Albani, BMC Musculoskeletal Disorders, υπό δημοσίευση, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: email: editorial@biomedcentral.com Web: www.biomedcentral.com

Improving motor unit survival by in vivo administration of PNQX, after sciatic nerve crush in neonatal rats. N Gougoulias, D Kouvelas, and M Albani, Pharmacol Res Jan 2007

 

[3] HRP motoneuron labelling during development of fast muscles of rats treated with Mg2+ D Kapoukranidou, N Gougoulias, A Chatzisotiriou, D Fardi, and M Albani, Medical Science Monitor, www.medscimonit.com,

 

[4] The effect of spinal transection and dorsal rhizotomy on hindlimb muscles. A Chatzisotiriou, D Kapoukranidou, N Gougoulias and M Albani,Developmental Brain Research 157 (2005) 113-123

 

[5] Reorganization of motor units in reinnervated muscles of the rat. Albani M, Lowrie B M, Vrbova G Journal of Physiology, 399, 86p, 1988 Redistribution of territory of l4 axons of fast muscles of rats.Maria Albani and Gerta Vrbova Proceedings of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland p. 49-50, 1990.

 

[6] Tοpographie d' unites des muscles reinnerves et physiologiques des rats. Αlbani M, Arsos G, Grigoriadis N, Skoubas N, Resumes des presentations scientifiques, 69e congres de l' association des anatomistes, 1987, p 106.

Le repartition des fibres musculaires lentes (type i) des muscles reinnerves des rats. Arsos G, Albani M, Skoubas N, Grigoriadis N, Resumes des presentations scientifiques, 69e congres de l' association des anatomistes, 1987, p 107.

Προσδιορισμός των μορφομετρικών χαρακτηριστικών των επανανευρωμένων μυών ενηλίκων επιμύων με υπολογιστικά συστήματα ανάλυσης εικόνων. Ι Καλπίδης, Δ Καπουκρανίδου, Μ Αλμπάνη, Ελληνική Ιατρική 2006, 72

3-dimentional fibre type I regionalization in rat tibialis anterior muscle. I Kalpidis, D Kapoukranidou, G Karatasios, M Albani. Δημοσίευση στο τόμο πρακτικών του συνεδρίου 20th Meeting of the Hellenic Society for Neurosciences, University of Crete, Οκτώβριος 2006

 

[7] The effects of exercise training on muscle atrophy in hemodialysis patients. E. Kuidi, M. Albani, A. Megalopoulos, S. Vassiliou, O. Guiba-Tziampiri, A. Deligiannis, and A. Tourkantonis.Nephrol Dial Transplant, 13:685-699, 1998

 

[8] Histochemical and ultrastructural characteristics of leg muscle fibres in patients with repairative abdominal aortic aneurysm (aaa). Μ. Αlbani, D. Kiskinis, K. Natsis, A. Megalopoulos, P. Gigis, O. Guiba-Tziampiri The Anatomical Record 260:1-15 (2000)

Morphological histochemical and Interstitial pressure changes of the tibialis anterior muscle before and after aortofemoral bypass in patients with peripheral arteria; occlusive disease.M Albani, A. Megalopoulos, D. Kiskinis, S. Parashos, N. Grigoriadis, and O. Guiba-Tziampiri. BMC Musculoskeletal Disorders Vol 3, 2002 : http://www.biomedcentral.com/1471-2474/3/8

Εffect of trimetazidine on the fine structure of ischaemic rat fast and slow muscles. L. Economou, A Sioga, T Loizidis and M Albani,Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, 18:105-107, 2004

The role of ascorbic acid and exercise in chronic ischemia of skeletal muscle in rats. T. Loizidis, A. Sioga, L. Economou, A. Frosinis A. Kyparos, A. Zotou , M. Albani, Journal of Applied Physiology (AP-00251-2005.R1)

 

[9] Soleus muscle force downhill running in ovariectomized rats treated with estrogen. S Sotiriadou, A Kyparos, M Albani, A Tsaloglidou, G Sidiras, D Kyparos, N Angelopoulou, and C Mantziari, Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, 31: 1-11 (2006).

A decrease in soleus muscle force generation in rats after downhill running. A. Kyparos, C. Matziari, M. Albani, G. Arsos, S. Sotiriadou and A. Deligiannis, Canadian Journal of Applied Physiology, Vol 26, nr 4:323-335, August 2001

 

[10] Glutamate receptors in blood elements and bone marrow megakaryocytes. A Xoheli, D Kapoukranidou, M Albani, Aristotle University Medical Journal, Vol 35, issue 2, 37-44

 

[11] TGF-b expression in the neonatal rat spinal cord after sciatic nerve injury. D. Kapoukranidou, B Michailidou, A Kritis, M Albani Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 20: 192-194 (2006)

Decorin and TGF-beta expression in the neonatal rat spinal cord after sciatic nerve injury. A Kritis, D Kapoukranidou, B Michailidou, M Albani, Δημοσίευση στο τόμο πρακτικών του συνεδρίου 20th Meeting of the Hellenic Society for Neurosciences, University of Crete, Οκτώβριος 2006

Aspartyl-protease inhibition rescues naive and NGF treated PC12 cells from death after oxygen and glucose deprivation. Pourzitaki, C., Klagas, I. Sioga, A. Tzimagiorgis, G., Kritis, A. Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes Volume 25, Issue 1, 2007, Pages 98-101

Caspase dependent and independent cell death in naive and NGF treated PC12 cells after glutamate induced exitotoxicity Pourzitaki, C., Klagas, I., Kaidoglou, A., Tzimagiorgis, G., Kritis, A. Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes Volume 25, Issue 1, 2007, Pages 98-101

Combined treatment of aspartyl protease inhibitor and NMDA antagonist in PC12 cells after glutamate exitotoxicity. Pourzitaki, C., Kanellos G., Klagas I., kritis, A. Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes Volume 22, Issue 2, 2008, Pages 304-307

Combined Caspase And Calpain Inhibition Of PC12 And NGF Treated Cells After Glucose And Oxygen Deprivation Induced Stress. C. Pourzitaki, I. Klagas, A. Sioga, A. Kaidoglou, A. Kritis. Budapest Meeting Abstracts. 2007. Cell Stress Chaperones online 12: PP7A-36 (If 2,853)

Glutamate induced exitotoxicity elicits both calpain dependent and independent cell death in naive and NGF treated PC12 cells. Pourzitaki C., Kanellos G., Klagas I., kritis, A. FEBS Journal 275 Suppl. 1 99–437 2008 (If 3,396)

 

[12] Ropivacaine myotoxicity after single intramuscular injection in rats. AmanitiE, Drampa F, Kouzi-Koliakos K, Kapoukranidou D, Pourzitaki C, Tsalie E, Vasilakos D. Eur J Anaesthesiol 2006; 23(2):130-5.

 

[13] Concealment of information in clinical practice: is lying less stressful than telling the truth? Panagopoulou E, Mintziori G, Montgomery A, Kapoukranidou D, Benos A. Clin Oncol, 2008, 26(7):1175-7